sukloti

sukloti
suklóti; SD338,379 1. tr. padėti, suguldyti vieną šalia kito, vieną ant kito: Šaukštai nemazgoti, po suolu sukloti Smn. Suklójau visas šakas, ir vis delto klimpsta Š. Argi veltui tiek kraujo išlieta, tiek kaulų žemėn suklota? . Aš tave pakirsiu, šakas nugeniosiu ir tavo šakeles in krūvą suklósiu Mrj. O tie, ant kits kito sukloti, dar spėriaus būtinai supuvo M.Valanč. | Linmarkų ir man reikia: linai šįmet paaugo – nebesukloju (nebegaliu sukloti, nebetelpa) į senąsias J.Balt. Geras plūgas, gerai vagas suklója Prng. | Visos tos sluoksnys, regimai (= matyt), yra nuo jūros vilnių suklotos S.Dauk. Purinių vištų plunksnos yra atbulos, ant galvos susistato, yr nesuklotos Šts. | prk.: Mūsų darbas parkratinėti tą, ką amžiai suklojo Jn. | refl.: Velėnos vienodai susikloja . 2. refl. susiklostyti, susidėti: Donelaičio gyvenimas susiklojo taip, kad jis didelę savo amžiaus dalį išbuvo dvasininku sp. Ji dar prieš karą išsiskyrė su vyru, su kuriuo gyvenimas nesusiklojo taip, kaip reikia sp. Dalykai susiklojo ne taip, kaip buvo manoma . 3. tr. pakreikti, pakratyti: Visus linus suklójau ant pievos J. Toj pievelėj suklójom tris vežimus linų Kp. 4. tr. užkloti: Nesušalsi – dviem kaldrom suklósiu Sdk. Suklojo ligonį su plytoms ir pagydė Dr. 5. tr. suglausti: Dai aš suklósiu baltas rankeles, dai ir paleisiu dangun balselį Ml. Štai sparnelius suklojau, klausyk, mielas artojau A.Strazd. Skraistė buvo suklota ir parišta po krūtine . Anuodu pečiais suklójus eina (eina greta) J. | refl.: Jų ir mūsų laukai susiklója (susisiekia) Š. ^ Du gauruotu susiklojo, vieną pliką pakavojo (blakstienos ir akis) TDrVII154.
suklotinaĩ adv.: Suklotinaĩ (ant vienas antro kraštus sudėjus) siūti Als.
6. tr. sukrauti (kraitį): Jau paaugo dukrelė, jau suklojau kraitelį Krp. Ir ta buvo mergaitė turtingesnė, kuri didesnį kraitį mergaudama suklójo, sukrovė S.Dauk. Nėks man nesuklojo plonųjų drobelių, nė dalies neskyrė Kltn. Valio[je] augino, ilgai migino – nė kraitelio nesuklojo JD820. Aš dar nesuverpiau ir neišaudžiau drobelės, aš nesuklojau kraitelio, kubilaitis mano užrakintas, bet tuščias! M.Valanč. | refl. tr.: Kiekvienai tada merginai kraitį pačiai reikėjo susikloti MTtVII56. 7. refl. tr. susukti, suvyti: Norįs vesti, savo lizdą susikloti LzP. 8. tr. išleisti, išskleisti: Kad lazdelė sužaliuos, žalius lapelius suklos, tada sugrįšiu Kbr. 9. tr. sulopyti: Net sarmata: rubaška visa klota suklota Sdk. 10. intr. suplūkti, suvaikščioti: Tiek kelio suklójau ir nenuvargau Ds. 11. tr. sukišti, išleisti be reikalo: Tūkstančius suklójo nabagėlis Skr. Suklójau ūkin visus pinigus Š. 12. refl. sutikti: Ana tik su anais susiklója J.
◊ pẽtį suklóti draugauti: Kaime pradėjo eiti šnekos apie Pakarkliuką ir mokytoją, kurie vaikščiojo sukloję petį .
sùbinę (úodegą) suklóti gerai sutarti: Marti su kaiminka buvo subinę (uodegą) suklojusi (sutiko dideliai) J.
\ kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; pakloti; parkloti; perkloti; prakloti; prikloti; sukloti; užkloti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sukloti — suklóti vksm. Suklójo stáltieses, rañkdarbius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suklotinis — 1 suklotìnis sm. (2) sluoksninis pyragaitis su varške arba lašiniais: Tavo suklotìniai labai skanūs Jnš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suklotinis — 2 suklotìnis, ė adj. (2) dvigubai susiūtas: Užvalkalus siūk suklotinè siūle Skr. Suklotìnė siūlė, arba vogtinė, arba slėptinė yr nematoma, o padaigstyta yr matoma Skdv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkloti — (dial.) tr. užkloti: Katra serga, ančkloju šiltesnį adejalą Trš. Tą krūvą apklok šiaudais, antklok lentomis ir prislėk akmenimis rš. | Medis pusę dirvos antklodavo savo šešėliu rš. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkloti — tr. 1. SD222 aptiesti, apdėstyti, apskleisti: Pievą audimais apkloti K. Laukai sniego apklotì Dgl. Tais lapeliais pievos apklotos FrnS174. Grabas buvo apklotas brangiais vainikais rš. [Stepuko šeimininkė] staiga nukišo ranką užantin ir ištraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkloti — 1. tr. K, J truputį nukloti, atidengti apklotą: Tat sakydama atklojo Onelę Žem. | refl. intr., tr.: Atsiklojusi moteriškė gulėjo šonu rš. Mėgink, kur tik galėdamas, pats sau patarnauti, vandenio atsinešti, patalą atsikloti ir pasikloti Vaižg. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškloti — tr. 1. visą užtiesti, išgrįsti, išmušti: Išklos takus gelumbe Jnš. Menės asla taip pat buvo išklota žvėrių kailiais A.Vien. Ežys pasidirba kinį, iškloja jį lapais, sausomis žolėmis ir lapkričio mėnesyje atsigula savo naujame patale Blv. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klojis — klõjis sm. (2) klojimas, paklota eilė: Vežimą rugių liuobam sukloti į vieną klõjį Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kloti — kloti, ja, jo 1. tr. SD333, R tiesti, dėti, guldyti ką ant paviršiaus: Lentas klojo ant tako Kp. Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį Krkn. O ką kalba apynėlis, iš žemės dygdamas, iš žemės dygdamas? – Jei jūs manęs neprismeigsit, aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukloti — tr. 1. aptiesti, apdengti, apdėti kuo: Visi suolai nukloti laikraščiais Pc. Tai aš nukločia kelelį drobelėm LTR(Klt). Stalas buvo valgiais nuklotas rš. Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą kepina saulė nenaudingą plotą A.Baran. Te nuklojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”